PH? KI?N NGI SNG

Ngi cu?i ra

PH? KI?N NGI SNG

Ngi lt nc

PH? KI?N NGI SNG

Ngi ch? T

PH? KI?N NGI SNG

Ngi ra

PH? KI?N NGI SNG

H? l

PH? KI?N NGI SNG

Ngi nc

PH? KI?N NGI SNG

Ngi cu?i nc

PH? KI?N NGI SNG

Ngi cu?i mi

” Ti r?t hi lng v? s?n ph?m ngi mu Nakara. Khng ch? c thi?t k? b?t m?t m s?n ph?m cn r?t b?n ??p”

“Ti m?i xy nh v ton ngi nh ti ??u l s?n ph?m c?a Nakara cung c?p. ??n gi? t?t c? v?n r?t m?i v ch?c ch?n “

“Ti l ??i tc th??ng xuyn c?a Ngi mu Nakara. Cc s?n ph?m ngi c?a Nakara th??ng l l?a ch?n ?u tin hng ??u cho cc d? n c?a chng ti “